ลงทะเบียนการอบรมหลักสูตร แพทย์และพยาบาล

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)

โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4เดือน)