หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ประจำปี 2562

ปิดรับสมัคร!! เวลา 24.00 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562