สมัครเข้าโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่  10  พฤษภาคม 2564  –  3 กันยายน 2564 (16  สัปดาห์)

โรงพยาบาลราชวิถี  ร่วมกับ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ฟอร์มอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ รุ่น 1 ปี 2564

1.ข้อมูลผู้สมัคร

Maximum upload size: 67.11MB
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก เป็นรูปถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร รูปแบบไฟล์ ่jpg,jpeg,png

2.ที่อยู่ปัจจุบัน

3.สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน

ตย. 2ปี 8 เดือน
ตย. (02)-999-9999 ต่อ 1234

4.ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา

5.ประวัติการอบรมระยะสั้น (ระยะเวลา 4 เดือน)

6.ประวัติการทำงาน (จากอดีตถึงปัจจุบัน)

ตย. 2ปี 8 เดือน
Maximum upload size: 67.11MB
เช่น ใบประกาศ หรือปริญญาบัตรทางการพยาบาล จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)
Maximum upload size: 67.11MB
จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)
Maximum upload size: 67.11MB
ยังไม่หมดอายุตลอดระยะเวลาอบรม จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)
Maximum upload size: 67.11MB
จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)
Maximum upload size: 67.11MB
จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)
Maximum upload size: 67.11MB
หนังสือรับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น Download
Maximum upload size: 67.11MB
สลิปโอนเงิน จำนวน 200 บาท จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)

*กด “ลงทะเบียน” แล้วกรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนให้ท่าน