สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่  11  พฤษภาคม 2563  –  4 กันยายน  2563 (16  สัปดาห์)

โรงพยาบาลราชวิถี  ร่วมกับ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ฟอร์มอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ รุ่น 1 ปี 2563

1.ข้อมูลผู้สมัคร

Maximum upload size: 67.11MB
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก เป็นรูปถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร รูปแบบไฟล์ ่jpg,jpeg,png

2.ที่อยู่ปัจจุบัน

3.สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน

7.เลือกสาขาที่ต้องการรับการฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง

7.1)ลำดับแรกที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง *
7.2)ลำดับสองที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง *
Maximum upload size: 67.11MB
เช่น ใบประกาศ หรือปริญญาบัตรทางการพยาบาล จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)
Maximum upload size: 67.11MB
จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)
Maximum upload size: 67.11MB
ยังไม่หมดอายุตลอดระยะเวลาอบรม จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)
Maximum upload size: 67.11MB
จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)
Maximum upload size: 67.11MB
จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)
Maximum upload size: 67.11MB
หนังสือรับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น Download
Maximum upload size: 67.11MB
สลิปโอนเงิน จำนวน 200 บาท จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)

ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
ชื่อบัญชี เงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 0512175804 จำนวน 200 บาท