หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

Program of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy Nurse Practitioner (Hemodialysis)

ขอแจ้งเลื่อนประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)  รุ่นที่ 55

จากวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ปิดรับลงทะเบียนแผ่นพับรายละเอียด

จดหมายเชิญหนังสือรับรองตรวจสอบรายชื่อ


ชําระค่าธรรมเนียม

การสมัครสอบจํานวน 300 บาทโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
ชื่อบัญชี หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชฯไตเทียม เลขที่บัญชี 051-271522-2