หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

Program of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy Nurse Practitioner (Hemodialysis)

เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานะการลงทะเบียน
HD2563 – 1 นางสาว กมลชนก วนสันเทียะ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 2 นางสาว ณัฐธิดา เทียมทอง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 3 นางสาว พัชริยา มุลนี ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 4 นางสาว มินตรา ไวทยินทร์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 5 นางสาว จินดานุช รุณนะทัศ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 6 นาง ฉริญญา จันทรบุตร ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 7 นางสาว อรชุ​ดา​ เหาะ​เหิน​ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 8 นางสาว รัตนา สินสำอาง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 9 นางสาว กฤปณัท ศรีสมบุญ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 10 นางสาว พงศ์สุภา ผ่องสว่าง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 11 นางสาว ชนัญชิดา เศวตชรินธร ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 12 นางสาว ปนัดดา ชมมิ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 13 นางสาว พรนภา สำเภา ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 14 นางสาว ชะเอมทิพย์ กันทะทอง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 15 นางสาว ผกาวัลย์ สีโชติ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 16 นางสาว ศิรินันท์ เกื้อฉิม ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 17 นางสาว ชุดารัตน์ ลีตะนา ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 18 นางสาว วิลาสินี อ้นคูเมือง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 19 นางสาว วนิดา ชมภูนุช ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 20 นาง รติกร ครองศรี ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 21 นางสาว วริษา หอสูติสิมา ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 22 นางสาว อุษณีย์ ศรีสุริยะวรรณ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 23 นางสาว อภิสรา ตั๋นคำ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 24 นางสาว ฐานิพัทธ์ อภัยกาวีึ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 25 นางสาว รังสิยา เชาว์เฉียบ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 26 นางสาว ชนมน พันธุ์ดี ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 27 นาง สุภาวดี แก้วใส ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 28 นางสาว จินทภา ปักษา ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 29 นางสาว สุทธิดา นิ่มสาย ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 30 นางสาว ดวงเดือน ทองส่งธรรม ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 31 นางสาว จุฑามาศ ปัญโญใหญ่ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 32 นางสาว พรพิมล เพ็งเเก้ว ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 33 นางสาว รสพร เกษมสมพร รอการตรวจสอบ
HD2563 – 34 นางสาว ธันตรัตน์ เตรียมวิจารณ์กุล ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 36 นางสาว จรรย์อมล อาสนะสกุล ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 37 นางสาว ธนิษฐา สมดี ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 38 นางสาว ธนิษฐา สมดี ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 39 นางสาว สุพรรณี ก้อนกิ่ง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 40 นางสาว สุภาวดี วงศ์งามใส ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 41 นางสาว นรากร เวฬุวนารักษ์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 42 นางสาว จุฑามาศ วิจาร ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 43 นางสาว กุลนันท์ สอนเจริญ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 44 นางสาว มูรีย์ณา อูมา ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 45 นางสาว กนิษฐา ต่อซอน ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 46 นางสาว ปวีณ์สุดา เนตรวีระ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 47 นางสาว ศิรินารถ เหล่าคนค้า ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 48 นางสาว ขวัญจิรา ศรีจันทร์หม้อ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 49 นางสาว ณิธชากร เอี่ยมสุข ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 50 นางสาว พิไลวรรณ ภูชุม ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 51 นางสาว ดวงใจ มีธรรม ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 52 นางสาว หทัยรัตน์ สีกิ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 53 นางสาว ปิยะพร เดชบุรัมย์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 54 นางสาว สุดารัตน์ ใจจุมปู ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 55 นางสาว ปนัดดา ปรีชา ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 56 นางสาว ณัฐกานต์ จินดามณี ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 57 นางสาว ศิริรัตน์ บัวน้อย ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 58 นางสาว ศศิวิมล จงจิตต์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 59 นางสาว สุภามาศ สุขราตรี ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 60 นางสาว ภัทรจิตร ฟองคำ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 61 นางสาว รัชฎาภรณ์ โคตรนาม ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 62 นางสาว วริศรา ลิทาศรี ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 63 นางสาว อัญชลี เบ็ญมาศ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 64 นางสาว สุภาวรรณ อินชัย ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 65 นางสาว ขวัญฤทัย เรือนตุ่น ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 66 นางสาว จามจุรี สุตันคำ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 67 นางสาว จีรวรรณ สุตันคำ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 68 นาย ซัมซุงดิง ฮาแว ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 69 นางสาว พาอีซ๊ะ สะอะ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 70 นาย วุฒิพันธ์ จันทมาตย์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 71 นางสาว รัชนีกร พิมพรภิรมย์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 72 นาง ธนาภรณ์ สีลาอ่อน ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 73 นางสาว เจนจิรา สุขวิบูลย์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 74 นางสาว อัสมะห์ ซาฟีอีน ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 75 นางสาว ภิญญาพัชญ์ แก้วนันทะ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 76 นางสาว เมวิกา ศุภสวัสดิ์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 77 นางสาว อรสา ฉิมกลาง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 78 นางสาว อารีรัตน์ เหลาชัย ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 79 นางสาว พรสวรรค์ ธำรงค์เทพพิทักษ์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 80 นางสาว สายพิรุณ หาญยุทธ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 81 นางสาว จิรายุ ล้วนดี ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 82 นาย ซัมซูดิง ฮาแว ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 83 นางสาว นิสาชล ไม้งาม ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 84 นางสาว ภัทธิรา สินสอน ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 85 นางสาว ภัทธิรา สินสอน ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 86 นางสาว จิรัตติญา พุฒโสม ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 87 นางสาว จุรีพร เพ็ชรราม รอการตรวจสอบ
HD2563 – 88 นางสาว เจษฎาภรณ์ พาลาด ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 89 นางสาว อรณัฐ มุ่งหมาย ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 90 นางสาว พรทิพย์ คำโม ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 91 นางสาว นลัทพร ไชยปัญญา ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 92 นางสาว อรวรรณ เกตุช้าง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 93 นางสาว นฤมล สุบินยา ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 94 นางสาว อลิสา ทองสุวรรณ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 95 นางสาว สุรีพร วรสาร ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 96 นางสาว วันวิสาข์ นามวงค์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 97 นางสาว อัจฉรา เมฆวัน ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 98 นางสาว ปาณิสรา โกษารักษ์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 99 นางสาว ศิรประภา สีสาสีมา ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 100 นางสาว อัจฉราภรณ์ พิพัฒน์ปัทมากร ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 101 นางสาว จริญญา จำปาโท ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 102 นางสาว กรรณิการ์ ภักดี ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 103 นาง จันทร์สุดา อินทวันunsuda ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 104 นางสาว นฤมล หงส์นิล ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 105 นางสาว ชนิกานต์ มณเฑียรสุภา ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 107 นางสาว อารีย์ ศรีวิชัย ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 108 นางสาว นฤมล หงส์นิล ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 109 นางสาว แพรพิไล กองน้อย ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 110 นางสาว ศรีสุดา บุญปก ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 111 นางสาว ลดาวัลย์ คำเอี้ยง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 113 นาย ปิยะบุตร นาคกล่อม ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 114 นางสาว อภิญญา บุญธรรม ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 115 นางสาว ผ่องศรี ช้อยคล้าย ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 116 นางสาว วรัญญา อนุรักษ์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 117 นางสาว นิลาวรรณ สานทอง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 118 นาง ณิชาภา แก้วปีด ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 119 นางสาว วิภาดา ศรีวาลา รอการตรวจสอบ
HD2563 – 120 นางสาว นฤมล เพ็งสอน ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 121 นางสาว ศศิธร สุริเมือง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 122 นางสาว ชุติกาญจน์ ซื่อตรง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 123 นางสาว ศรีสุดา มลสิน ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 124 นางสาว ปรียาพร เตชะ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 125 นางสาว เกวลี ศรีทอง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 126 นางสาว กาญจณาพร จันทุม ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 127 นางสาว พิไลพร ถวิลการ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 128 นางสาว สุทธิดา เมืองเงิน ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 129 นางสาว เสาวลักษณ์ ผ่องใส ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 130 นางสาว ริสารัตน์ แสงโพธิ์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 131 นางสาว ริสารัตน์ แสงโพธิ์ รอการตรวจสอบ
HD2563 – 132 นางสาว สุธัญญา ลีเส็ง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 133 นางสาว เซียะลิม เมง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 134 นาง มลฤดี รัตนเรืองศรี ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 135 นางสาว สุณิสา แก้วกิ่ง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 136 นางสาว สุรัสวดี สัทธาพงศ์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 137 นางสาว พิกุล สินทร ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 138 นางสาว อรพร ศุภศักดิพงศ์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 139 นางสาว สุภาพรรณ จันอับ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 140 นางสาว สุวิชา ยวดยง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 141 นางสาว เนตรนภิส เพ่งกิจ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 142 นางสาว ณัฐพร ฉิ่งแก้ว ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 143 นางสาว ณัฐพร ฉิ่งแก้ว รอการตรวจสอบ
HD2563 – 144 นางสาว เพ็ญนภา อินปั๋น ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 145 นางสาว นิสาชล ไม้งาม ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 146 นางสาว นิสาชล ไม้งาม รอการตรวจสอบ
HD2563 – 147 นาย กรกช ปากเมือง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 148 นางสาว สุธินี พานแก้ว ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 149 นางสาว อุมาพร ขุนสอน ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 150 นางสาว จุไรรัตน์ ผุดผ่อง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 151 นางสาว นูรอาเซี่ยน หลีเส็น ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 152 นางสาว ทิพธัญญา บุตรโคตร ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 153 นางสาว นัสสุดา น่านโพธิ์ศรี ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 154 นางสาว ปิยะภัส อินธิแสง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 155 นางสาว นพรัตน์ ต้อยบุญตาม ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 156 นางสาว สุภาวิดา แสงเรือง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 157 นางสาว รัตนาภรณ์ ยอดงาม ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 158 นางสาว ขนิษฐา บุดดา ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 159 นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่ตั้ง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 160 นางสาว นางสาวจุรีพร เพ็ชรราม รอการตรวจสอบ
HD2563 – 161 นางสาว วิสุดา ละอองเอก ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 162 นางสาว นลิณทิพย์ คุณเวียน ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 163 นางสาว ธนิดา เกียรติชินภัทร ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 164 นางสาว พนิดา ปักกาเวสา ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 165 นางสาว อัชรา กัลยาสาย ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 166 นางสาว ปารตี อิ่มสุวรรณ์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 167 นาง นวรัฎ เกษศิลป์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 168 นางสาว เดือนเพ็ญ ผ่องเสียง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 169 นางสาว จันทร์สุดา กออำไพ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 170 นางสาว อนงค์ จงรักษ์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 171 นางสาว ณัฐพร บุญรอง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 172 นางสาว วิไลพรรณ ซาเฮ้า ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 173 นางสาว พรทิพย์ สุขแสงเปล่้ง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 174 นางสาว คณิศร์นิชา โอษฐ์ประไพ รอการตรวจสอบ
HD2563 – 175 นางสาว กรอุษา พานิช ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 176 นางสาว อรนุช หวังอังคณานนท์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 177 นางสาว ขวัญชนก เชื้อลิ้นฟ้า ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 178 นางสาว ชนากานต์ เพ็งแก่นท้าว ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 179 นางสาว ปรัชญาพร มูลไทย ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 180 นางสาว พรประภา สุรพัฒน์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 181 นางสาว ณัฐสุดา ชุมชัย ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 182 นางสาว จุฑาทิพย์ แสนอภัย ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 183 นางสาว สาวิตรี​ วังคีรี ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 184 นางสาว อนุสรา ระวัง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 185 นางสาว จุฑาทิพย์ แสนอภัย ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 186 นางสาว วิภาพร ศิริโฉม ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 187 นางสาว จุรีพร เพ็ชรราม ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 188 นางสาว วีณา อวยชัย ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 189 นางสาว สารอมียะห์ สาแมง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 190 นางสาว ชุติมา ศรียี่ทอง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 191 นางสาว นริศรา ยิ่งเสมอ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 192 นางสาว ทัศน์ละกษณ์ อุดมศิริโภคิน ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 193 นางสาว ปานวาด ขุระขันธ์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 194 นางสาว ภาชินี ฉ้วนกลิ่น ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 195 นางสาว วรรณวลัย ปิดสายะสังข์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 196 นางสาว จริยา จ่าปัน ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 198 นางสาว สุธาทิพย์ มั่งมี ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
HD2563 – 199 นางสาว นฤมล หงส์นิล รอการตรวจสอบ
HD2563 – 200 นางสาว นฤมล หงส์นิล รอการตรวจสอบ
HD2563 – 201 นางสาว นฤมล หงส์นิล รอการตรวจสอบ