เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน
6TH – 512 นางสาว อริสรา อ่วมธรรม ข้าราชการ
6TH – 511 นางสาว ศราไลย ตุงคะมณี ข้าราชการ
6TH – 510 นางสาว สุภา บ่อเพ็ชร์ ข้าราชการ
6TH – 509 นางสาว พลอยไพลิน ใจมา ลูกจ้างในหน่วยงานของรัญ
6TH – 508 นาย ปรีชา เหลืองชูเชิิด พนักงานราชการ
6TH – 507 นาย ณัฐพล ตะโกใหญ่ ข้าราชการ
6TH – 506 นาย นฤดล เด็บทรัพย์ ข้าราชการ
6TH – 505 นาง สรภัส เพชรอรุณ ข้าราชการ
6TH – 504 นางสาว อรจิรา อาจหาญ ข้าราชการ
6TH – 503 นาง เบญจรัตน์ ไลยเจริญ ข้าราชการ
6TH – 502 นางสาว รัสรินทร์ สันติสิทธินนท์ ข้าราชการ
6TH – 501 นาง สุจิตต์ จันทร์ศิริวัฒนา ข้าราชการ
6TH – 500 นางสาว รัสรินทร์ สันติสิทธินนท์ ข้าราชการ
6TH – 499 นาง พรรณทิพย์ วรรณขาว ข้าราชการ
6TH – 498 นางสาว ปราญจิต ง่อยจันทร์ ข้าราชการ
6TH – 497 นางสาว ยุวดี ใจนวล ข้าราชการ
6TH – 496 นางสาว พรสินี ผาดสรี พยาบาล ร.พ.เอกชน
6TH – 495 นางสาว วรรณี สะดวก พยาบาล ร.พ.เอกชน
6TH – 494 นางสาว สุวรัตน์ ธารณะ ข้าราชการ
6TH – 493 นางสาว อารดา ไตรภพ พยาบาล ร.พ.เอกชน