ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

ขอเชิญ

พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด

เข้าร่วม

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563

ปิดรับลงทะเบียนภายในตรวจสอบรายชื่อภายในปิดรับลงทะเบียนภายนอกตรวจสอบรายชื่อภายนอก
ระเบียบการหนังสือเชิญแผ่นพับใบรับรอง