ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น<บุคคลภายนอก> สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563

1.ข้อมูลผู้สมัคร(บุคคลภายนอก)

Maximum upload size: 67.11MB
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก เป็นรูปถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร รูปแบบไฟล์ ่jpg,jpeg,png

2.สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน

กรุณากรอก ตัวเลข "0" ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์
กรุณากรอก ตัวเลข "0" ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์

3.ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Maximum upload size: 67.11MB
ยังไม่หมดอายุตลอดระยะเวลาอบรม จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)
Maximum upload size: 67.11MB
จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)
Maximum upload size: 67.11MB
หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร Download
Maximum upload size: 67.11MB
สลิปโอนเงิน จำนวน 20,000.- (สองหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)