ขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์  Rajavithi Orthopaedics in Elderly Update 2019

1. โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
ชื่อบัญชี น.ส.ประภัสสร  ฉันทศรัทธาการ น.ส.อมรตา อาชาพิทักษ์และ น.ส.มีนา อินทรามะ   เลขบัญชี  051-275798-1
2. ลงทะเบียนออนไลน์ที่ ➡ คลิก

3. กรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” โดยตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ถูกต้อง และแนบรูปภาพหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนก่อน คลิกข้อความ บันทึกลงทะเบียน
4. ตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมประชุมได้ที่ ปุ่มตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมประชุมภายหลังลงทะเบียน 2 วัน

5. รับใบเสร็จรับเงินได้ในวันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป
รายละเอียดการอบรม ปิดลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อสอบถาม สถานที่ประชุม แผนที่การเดินทาง