สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2564

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

เอกสารหมายเลข 1 เรียนผู้อำนวยการเชิญสอบ รุ่นที่ 21เอกสารหมายเลข 2 หนังสือรับรองจากหัวหน้าเอกสารหมายเลข 3 ใบแจ้งลักษณะงาน