งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์  ชั้น 10 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

โทร. 02-354-8108-37 ต่อ 3133

คุณมาณวิกา  พาณิช  มือถือ 094-794-9922

E-mail: mawinmanvika@gmail.com