ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานะการชำระเงิน
CISI – 1 นางสาว จันทิมา ขอเสงี่ยม การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
CISI – 2 นางสาว ปุณยาพร อุปนันชัย รอตรวจสอบข้อมูล
CISI – 3 นางสาว นันทนัช สลีอ่อน การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
CISI – 4 นางสาว นิภาพรรณ ผูกพันธ์ การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
CISI – 5 นางสาว เกศราภรณ์ สุวรรณมุก การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์