แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 31 ประจำปี 2563

ประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ต่อยอด

ชื่อผู้เสนอผลงาน

ภาษาไทย
ชื่อภาษาไทย
นามสกุลไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อภาษาอังกฤษ
นามสกุลภาษาอังกฤษ

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

คำนำหน้าชื่อ(ที่ปรึกษา)
ชื่อ(ที่ปรึกษา)
นามสกุล(ที่ปรึกษา)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อภาษาอังกฤษ
นามสกุลภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 67.11MB
หมายเหตุ การตั้งชื่อไฟล์ Oral_ชื่อ สกุล_กลุ่มงาน.docx

หมายเหตุ *** หลังจากกดส่งผลงาน ท่านจะไม่สามารถดำเนินการปรับแก้ไขบทความได้อีก กรณีแก้ไขโปรดติดต่อผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้