แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 31 ประจำปี 2563

Research R2R CQI/KM

ชื่อผู้เสนอผลงาน

ชื่อภาษาไทย
ภาษาไทย
ชื่อภาษาไทย
นามสกุลไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อภาษาอังกฤษ
นามสกุลภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 67.11MB
หมายเหตุ การตั้งชื่อไฟล์ "ประเภทผลงาน_ชื่อนามสกุล_กลุ่มงาน" เช่น "CQI_Suchada_TQM"

หมายเหตุ *** หลังจากกดส่งผลงาน ท่านจะไม่สามารถดำเนินการปรับแก้ไขบทความได้อีก กรณีแก้ไขโปรดติดต่อผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • ประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจาบ้าน/ต่อยอด: คุณวรรณกร หอมสุวรรณ งานวิจัยทางการแพทย์ โทร 2803
  • ประกวดผลงานวิจัยพยาบาล: คุณสุนิตษา คณะเจริญ โทร 6226
  • ประกวด Poster Presentation: คุณสุชาดา ชาญสมุทรสกุล โทร 3495

Download หลักเกณฑ์การส่งผลงานประเภทต่างๆ
Download Poster Template (เปิดให้ Download วันที่ 7 มกราคม 2563)