เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล กลุ่มงาน ชื่อผลงาน(ไทย) ชื่อผลงาน(อังกฤษ)
PDC – 1 นางสาว สมรรัตน์ บ่อเกิด สูตินรีเวช ประสิทธิผลการให้ Gabapentin และ Celecoxib ก่อนการผ่าตัด ต่อการลดความเจ็บปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัดมดลูก การศึกษาแบบสุ่มทดลองเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม Comparison of effectiveness of preoperative Gabapentin with Celecoxib in reducing acute postoperative pain in abdominal hysterectomy, A randomized double blind controlled trial
PDC – 2 นางสาว อาภามาศ นันทิพัฒนชัย สูตินรีเวช ผลของการเคี้ยวหมากฝรั่งต่อการฟื้นตัวของลำไส้ ในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชที่ได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลราชวิถี : การศึกษาทดลองแบบสุ่ม Effect of Chewing Gum on Gastrointestinal Function Recovery after Surgery of Gynecological Cancer Patients at Rajavithi Hospital : A Randomized Controlled Trial
PDC – 3 นางสาว ปณมพร สิริพัฒนดิลก สูตินรีเวช การพยากรณ์ความสำเร็จการคลอดทางช่องคลอดในมารดาท้องแรกอายุครรภ์ครบกำหนดโดยใช้การตรวจร่างกายและอัลตราซาวน์ Clinical and sonographic assessment for prediction of successful vaginal delivery in term nulliparous pregnancy.
PDC – 4 นาย ณัฐวุฒิ ชิมะลาวงศ์ วิสัญญีวิทยา การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม เพื่อศึกษาวิธีการยกขาสามารถช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำหลังระงับความรู้สึกแบบฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังในการผ่าตัดคลอดบุตร Passive leg raising decreases the incidence of hypotension after spinal anesthesia in cesarean section : Randomized controlled trial
PDC – 5 นางสาว ชินรัตน์ พงษ์พฤกษา วิสัญญีวิทยา ความแม่นยำในการประเมินปริมาณเลือดในก๊อสและสวอบ หลังจากได้รับโปรแกรมการสอนการประเมินการสูญเสียเลือดระหว่างผ่าตัด โดยใช้ผ้าก๊อสและผ้าสวอบ Accuracy in estimating blood loss during surgery after receiving educational program for estimating blood loss in gauze and swab during surgery
PDC – 6 นางสาว ณัฐธิดา ศรีบัวทอง อายุรกรรม ความแม่นยำในการใช้ non-invasive liver fibrosis tests ในการทำนายภาวะเลือดออกจากหลอดเลือดดำขอดในทางเดินอาหารในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน Accuracy of non-invasive liver fibrosis tests in predicting variceal bleeding among patients with upper gastrointestinal hemorrhage
PDC – 7 นางสาว ชญานิศ ชินานุวัติวงศ์ สูตินรีเวชศาสตร์ การเปรียบเทียบค่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการระหว่างครรภ์เป็นพิษที่มีและไม่มีอาการแสดงรุนแรง Comparison of Laboratory Parameters in Pregnant Women Diagnosed With Preeclampsia With and Without Clinical Severe Features
PDC – 8 นางสาว ศิรประภา ขรวงศ์ สูตินรีเวชศาสตร์ อัตราการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลราชวิถีระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561 จำแนกตาม The Robson 10 group classification Cesarean Section Rate according to The Robson 10-group Classification in Rajavithi Hospital during 2015-2018
PDC – 10 นาย ภูริวััฒน์ เรืองพงศ์กาญจนา กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ ผลของการดื่มกาแฟทีมีคาเฟอีนปกติ และกาแฟที่มีคาเฟอีนน้อยหลังผ่าตัดต่อการฟื้นตัวของลำไส้ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโรคทางนรีเวชที่ไม่ใช่มะเร็ง: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มเปรียบเทียบ Effectiveness of Caffeinated versus Decaffeinated Coffee Ingestion on Recovery of Bowel Function in Women Undergoing Benign Gynecologic Operation: A Randomized Controlled Trial
PDC – 11 นางสาว สาวินี จิริยะสิน อายุรศาสตร์ สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร การศึกษาเปรียบเทียบการหายของแผลในกระเพาะอาหารโดยใช้ยา Rebamipide ร่วมกับ Omeprazole เทียบกับการใช้ยา Omeprazole ร่วมกับ Placebo Combining Rebamipide with Omeprazole Therapy for Healing of Gastric Ucer: A Randomized Controlled Trial
PDC – 12 นางสาว ศิณิชา ปัญญาธัญญะ จักษุ ลักษณะอาการแสดงของจอประสาทตาผิดปกติในผู้ป่วยโรคผื่นผิวหนังผิดปกติตั้งแต่กำเนิดจากพันธุกรรม : การรายงานกลุ่มผู้ป่วย โดยรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย 8 ปีในโรงพยาบาลราชวิถี CLINICAL MANIFESTATIONS OF RETINOPATHY IN INCONTINENTIA PIGMENTI (IP) DISEASE : CASE SERIES : A 8 -YEARS REVIEW IN DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY, RAJAVITHI HOSPITAL
PDC – 13 นางสาว ศิริพร ขาวบุญมี สูตินรีเวช ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ในสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์จากการตรวจโดยใช้ 50-g glucose challenge test ตามด้วย 75-g oral glucose tolerance test Pregnancy outcomes in gestational diabetes mellitus diagnosed by using 50-g GCT followed 75-g 2-hour OGTT
PDC – 14 นางสาว อภิชญา บุรพัฒนานนท์ สูตินรีเวศาสตร์ ประสิทธิภาพของยา Etoricoxib เปรียบเทียบกับยา Fentanyl ในการลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่เข้ารับการขูดมดลูก : การศึกษาทดลองแบบสุ่มโดยมีกลุ่มควบคุม The Comparison Efficiency of Oral Etoricoxib Versus Intravenous Fentanyl on Post Operative Pain in Curettage Under Propofol Based Total Intravenous Anesthesia (TIVA): A randomized double blind controlled trial
PDC – 15 นาย กฤษณดนัย ตันติเศรษฐ โสต ศอ นาสิกวิทยา การเปรียบเทียบระดับแคลเซียมในเลือดระหว่างการรักษาด้วยยาไวตามินดีก่อนการผ่าตัดพาราไทรอยด์กับไม่ให้การรักษาด้วยยาไวตามินดีก่อนการผ่าตัดพาราไทรอยด์ ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลราชวิถี Compairison of serum calcium level between preoperative parathyroidectomy calcitriol and non-calcitriol regimen of end-stage renal failure patients in Rajavithi Hospital
PDC – 16 นางสาว ไพลิน ตันโชติเวช สูตินรีเวชศาสตร์ การใช้ระดับของ Human epididymis protein 4 (HE4) ในปัสสาวะ ในการวินิจฉัยมะเร็งรังไข่ Urine Human Epididymis Protein 4 (HE4) for Predicting Ovarian Cancer in Women Presenting with Pelvic Masses
PDC – 17 นางสาว สิริยาภรณ์ โชตเศรษฐ์ โสต ศอ นาสิกวิทยา ผลลัพธ์ของการผ่าตัดต่อมน้ำลายหน้าหูพาโรติด ระหว่างวิธีการลงแผลด้านหลังหู และการลงแผลหน้าใบหูแบบดั้งเดิม ในโรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่ปี 2561-2563 Outcomes of parotidectomy, Modified Facelift incision Vs Conventional Modified Blair incision in Rajavithi Hospital, Referral center of Thailand 2018-2020
PDC – 18 นางสาว กฤตยา อังกูรเกริกไกร โสต ศอ นาสิกวิทยา อัตราการไม่มาเข้ารับการฉายแสงหรือฉายแสงล่าช้าในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณหูคอจมูก หลังได้รับการผ่าตัดจากโรงพยาบาลราชวิถี Delay and lost post operative radiation therapy rate of head and neck cancer patients in Rajavithi hospital
PDC – 19 นางสาว ฑิวาภา รัตนฤกษ์ขจร ศัลยศาสตร์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงาน และผลแทรกซ้อนระหว่างชุดอุปกรณ์ดูดระบายที่ดัดแปลงจากปั๊มน้ำตู้ปลาแบบเดิมแบบดูดต่อเนื่องด้วยแรงดูดต่ำ กับชุดอุปกรณ์แบบใหม่ดูดแบบตั้งเวลาเปิดปิด ระบายความดันในกระเพาะหมูตัวอย่างผ่านสายยาง ในโรงพยาบาลราชวิถี COMPARISON OUTCOME OF EFFICACY AND COMPLICATION BETWEEN CONVENTIONAL LOW PRESSURE CONTINUOUS SUCTION VERSUS INNOVATION INTERMITTENT SUCTION OF NASOGASTRIC TUBE IN STOMACH (SWINE MODEL) IN RAJAVITHI HOSPITAL
PDC – 20 นางสาว ภาณิกา ธวัชชัยมั่งมี ศัลยศาสตร์ ความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบจากการประเมินคะแนนของ RIPASA score และ Alvarado score Accuracy for diagnosis of acute appendicitis by RIPASA score and Alvarado score
PDC – 21 นาย ศุภชัย เต็งประวัติ ศัลยศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบการหาต่อมน้ำเหลืองที่ถูกลุกลามด้วยมะเร็งโดยการใช้สาร indocyanine green fluorescence และ การฉีดสาร 99m Tc ในมะเร็งผิวหนังบริเวณรยางค์ Comparison between the indocyanine green fluorescence and 99m Tc-labeled radiotracer method for identifying the sentinel lymph node in extremity skin cancer