เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อผลงาน(ไทย) ชื่อผลงาน(อังกฤษ)
PDC – 1 นางสาว สมรรัตน์ บ่อเกิด ประสิทธิผลการให้ Gabapentin และ Celecoxib ก่อนการผ่าตัด ต่อการลดความเจ็บปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัดมดลูก การศึกษาแบบสุ่มทดลองเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม Comparison of effectiveness of preoperative Gabapentin with Celecoxib in reducing acute postoperative pain in abdominal hysterectomy, A randomized double blind controlled trial
PDC – 2 นางสาว อาภามาศ นันทิพัฒนชัย ผลของการเคี้ยวหมากฝรั่งต่อการฟื้นตัวของลำไส้ ในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชที่ได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลราชวิถี : การศึกษาทดลองแบบสุ่ม Effect of Chewing Gum on Gastrointestinal Function Recovery after Surgery of Gynecological Cancer Patients at Rajavithi Hospital : A Randomized Controlled Trial
PDC – 3 นางสาว ปณมพร สิริพัฒนดิลก การพยากรณ์ความสำเร็จการคลอดทางช่องคลอดในมารดาท้องแรกอายุครรภ์ครบกำหนดโดยใช้การตรวจร่างกายและอัลตราซาวน์ Clinical and sonographic assessment for prediction of successful vaginal delivery in term nulliparous pregnancy.
PDC – 4 นาย ณัฐวุฒิ ชิมะลาวงศ์ การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม เพื่อศึกษาวิธีการยกขาสามารถช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำหลังระงับความรู้สึกแบบฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังในการผ่าตัดคลอดบุตร Passive leg raising decreases the incidence of hypotension after spinal anesthesia in cesarean section : Randomized controlled trial
PDC – 5 นางสาว ชินรัตน์ พงษ์พฤกษา ความแม่นยำในการประเมินปริมาณเลือดในก๊อสและสวอบ หลังจากได้รับโปรแกรมการสอนการประเมินการสูญเสียเลือดระหว่างผ่าตัด โดยใช้ผ้าก๊อสและผ้าสวอบ Accuracy in estimating blood loss during surgery after receiving educational program for estimating blood loss in gauze and swab during surgery
PDC – 6 นางสาว ณัฐธิดา ศรีบัวทอง ความแม่นยำในการใช้ non-invasive liver fibrosis tests ในการทำนายภาวะเลือดออกจากหลอดเลือดดำขอดในทางเดินอาหารในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน Accuracy of non-invasive liver fibrosis tests in predicting variceal bleeding among patients with upper gastrointestinal hemorrhage