เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล กลุ่มงาน ชื่อผลงาน(ไทย) ชื่อผลงาน(อังกฤษ)
PNU63 – 1 นาง ชลกนก นนทะสุต การพยาบาลผู้ป่วยนอก เปรียบเทียบผลของการให้ความรู้ 4 วิธีเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อป่วยเป็นวัณโรคของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะบวกเข้ารับการรักษาในงานโรคปอด โรงพยาบาลราชวิถี Comparative Study of Different Education Among new Pulmonary Tuberculosis Smear Positive Cases, Rajavithi Hospital
PNU63 – 2 นางสาว อัมพร หาญประสิทธิ์ธาดา การพยาบาลผู้ป่วยนอก ปัจจัยของการแพ้สารทึบรังสีชนิดไม่แตกตัวในระยะเฉียบพลันของผู้ป่วยที่มาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชวิถี Allergic Factors Non-Ionic Iodinated Contrast Medium in Acute Phase of Patients for CT, Rajavithi Hospital.
PNU63 – 3 นาง อรวรรณ วงศ์ษา การพยาบาลผู้ป่วยนอก ผลของการให้ความรู้โดยการใช้สังคมออนไลน์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลราชวิถี Outcome of education by using social media in cancer patients at Rajavithi Hospital
PNU63 – 4 นางสาว คำพอง คำนนท์ การพยาบาลผู้ป่วยนอก การศึกษาระบาดวิทยาและผลกระทบจากการติดเชื้อในกระแสโลหิตในโรงพยาบาลราชวิถี Epidemiology and Impacts of Hospital-Acquired Sepsis in Rajavithi Hospital
PNU63 – 5 นางสาว เยาวนาถ คำแก้ว การพยาบาลผู้ป่วยใน ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่ออาการนอนไม่หลับ ของผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า Effects of a Cognitive-Behavioral Therapy Program on Insomnia among Elderly Patients with Major Depressive Disorder
PNU63 – 6 นาง เยาวภา พรเวียง การพยาบาลผู้ป่วยนอก ผลของการเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมสุขภาพของหญิงหลังคลอดที่มี โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ Effect of Motivational on Health Behaviors among Postpartum women with Gestational diabetes mellitus
PNU63 – 7 นางสาว สุปราณี บุญมี การพยาบาลผู้ป่วยนอก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการฟังของผู้บกพร่องทางการได้ยินภายหลังได้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม โรงพยาบาลราชวิถี Factors correlated to Listening Ability of Persons with Hearing Impairment Post-Cochlear Implantation, Rajavithi Hospital