เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อผลงาน(ไทย) ชื่อผลงาน(อังกฤษ)
Post63 – 1 นางสาว ศิริยุพา นันสุนานนท์ Prevent Non-Formal Educated School Students Depression by “Wang-Jai” Poster Research/R2R
Post63 – 2 นางสาว ปาริดา บุญนาค Elderly Health Promotion Nursing Media In Graphics Interchange Format: GIF format on the Application Line Poster Research/R2R
Post63 – 3 นาง ระพีพร มาศธนพันธ์ Development Clinical Nursing Practice Guideline for Medical Devices Related Pressure Injury Prevention in Critical Illness. Poster CQI/KM
Post63 – 4 นางสาว จารุวรรณ หมั่นมี Development of nutrition knowledge-based learning model by Information Technology for blood sugar control among diabetic patients Poster Research/R2R
Post63 – 5 นาง ศิริวรรณ ศรีใส Whole Body, Eye Lens and Extremity Occupational Doses in Nuclear Medicine Staff at King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH) Poster CQI/KM