เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล กลุ่มงาน ชื่อผลงาน(ไทย) ชื่อผลงาน(อังกฤษ) ประเภทผลงาน
Post63 – 1 นางสาว ศิริยุพา นันสุนานนท์ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ป้องกันภาวะซึมเศร้าในนักเรียน กศน.ด้วยนวัตกรรม “วางใจ” Prevent Non-Formal Educated School Students Depression by “Wang-Jai” Poster Research/R2R
Post63 – 2 นางสาว ปาริดา บุญนาค โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สื่อการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในรูปแบบ Graphics Interchange Format: GIF บน Application Line Elderly Health Promotion Nursing Media In Graphics Interchange Format: GIF format on the Application Line Poster Research/R2R
Post63 – 3 นาง ระพีพร มาศธนพันธ์ ภารกิจด้านการพยาบาล การพัฒนาแนวปฎิบัติทางการพยาบาลในการป้องกันการเกิดแผลกดทับจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในผู้ป่วยวิกฤต Development Clinical Nursing Practice Guideline for Medical Devices Related Pressure Injury Prevention in Critical Illness. Poster CQI/KM
Post63 – 4 นางสาว จารุวรรณ หมั่นมี กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านโภชนาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน Development of nutrition knowledge-based learning model by Information Technology for blood sugar control among diabetic patients Poster Research/R2R
Post63 – 5 นาง ศิริวรรณ ศรีใส รังสีวิทยา งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ปริมาณรังสีที่ลำตัว เลนส์ตา และนิ้วมือที่ได้จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Whole Body, Eye Lens and Extremity Occupational Doses in Nuclear Medicine Staff at King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH) Poster CQI/KM
Post63 – 6 นางสาว สุพัตรา โลหะโรจน์วิเชียร การพยาบาลผู้ป่วยนอก งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ต้นทุนกิจกรรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เป็นผู้ป่วยใน ภายใต้นโยบายระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษาหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลราชวิถี ปีงบประมาณ 2560 ACTIVITY-BASED COSTING OF HEMODIALYSIS IN THE END-STAGE RENAL DISEASE PATIENTS ADMITTED IN THE HOSPITAL UNDER THE UNIVERSAL HEALTH CARE COVERAGE POLICY IN FISCAL YEAR 2017: A CASE STUDY OF RAJAVITHI HOSPITAL Poster Research/R2R
Post63 – 7 นางสาว ขวัญทิพย์ แพงศรี กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม New ถุงพอกเข่าสมุนไพร 2019 New herbal knee mask bag 2019 Poster Research/R2R
Post63 – 8 นางสาว นิอร มายอด กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ภาวะสุขภาพและสิ่งคุกคามสุขภาพในการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี Health Status and Health Hazard of workers in Emergency Department, Rajavithi Hospital Poster Research/R2R
Post63 – 9 นางสาว วรรณกร หอมสุวรรณ กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานในบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี The Health promotion and work safety behaviors in personnel, Rajavithi Hospital Poster Research/R2R
Post63 – 10 นางสาว ทดสอบจ้า3 ทดสอบจ้า3 ทดสอบกลุ่มงาน3 ทดสอบผลงาน3 Testt3 Poster Research/R2R
Post63 – 11 นางสาว ลักษณี ศรีม่วง ศัลยกรรม/กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เสียงจากหัวใจOstomatesร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต Voice from Heart Ostomates Unite Improve Quality of Life Poster CQI/KM
Post63 – 12 นางสาว สุพรรณี จำปีพันธ์ การพยาบาลผู้ป่วยใน จิ๊กซอร์เทคนิคกับการจัดการแผลรอบ stoma “Jigsaw Puzzle Technique” and ulceration of stoma management. Poster CQI/KM
Post63 – 13 นาง สุธิมา เช้ากงจักร การพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีศึกษา: การจัดการแผลทะลุที่มีปริมาณสารคัดหลั่งมากโดยใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด Management of high output Enterocutaneous fistula patient in limited resource: A case study Poster CQI/KM
Post63 – 14 นาง สุธิมา เช้ากงจักร การพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีศึกษา: การจัดการแผลทะลุที่มีปริมาณสารคัดหลั่งมากโดยใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด Management of high output Enterocutaneous fistula patient in limited resource: A case study Poster CQI/KM
Post63 – 15 นางสาว สุภาภรณ์ สุวรรณพืชน์ การพยาบาลศัลยกรรม ความชุกของการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาลราชวิถี Pressure Injury point prevalence survey ,2019 , Rajavithi hospital Poster Research/R2R
Post63 – 16 นาย สราวุธ จันทร์แสง เวชศาสตร์ฟื้นฟู การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแนวทางกายภาพบำบัด ในการล้างปอด Whole Lung Lavage ในผู้ป่วยที่มีโรคปอดซิลิกา Knowledge management about developing Physiotherapy for Whole Lung Lavage in Patients with Silica Lung Disease Poster CQI/KM
Post63 – 17 นาย เกษมสันต์ สารภี ทรัพยากรบุคคล การประเมินผลต้นแบบองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลราชวิถี Evaluation of Rajavithi Happy Workplace model Poster Research/R2R
Post63 – 18 นาง ปํญญฉัตร ซอสุขไพบูลย์ กลุ่มงานเภสัชกรรม การติดตามและประเมินการใช้ยานอกบัญขีในผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคมหลังประกาศนโนบาย Monitoring and evaluating the use of non-essential drug in social security system outpatient after the policy announcement. Poster CQI/KM
Post63 – 19 นางสาว ธนุช พุทธาวรางค์ การพยาบาลผู้ป่วยใน การพัฒนาระบบการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยด้วยการใช้ Nursing focus list Development of change shift round with nursing focus list Poster CQI/KM