สมัครเข้าโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการผดุงครรภ์ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

ระหว่างวันที่  9 พฤษภาคม 2565 – 2 กันยายน 2565 (16  สัปดาห์)

โรงพยาบาลราชวิถี  ร่วมกับ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายละเอียดปิดลงทะเบียนหลักสูตรหนังสือรับรองตรวจสอบรายชื่อ

การชำระเงินค่าสมัคร

ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ชื่อบัญชี เงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 6783050106 จำนวน 200 บาท

การลงทะเบียนยืนยันสถานะเพื่อเข้าศึกษา “สำหรับผู้มีรายชื่อ” ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อปี 2565ใบแจ้งค่าลงทะเบียนภาครัฐ ใบแจ้งค่าลงทะเบียนภาคเอกชน ยืนยันการลงทะเบียน