สมัครเข้าโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่  10  พฤษภาคม 2564  –  3 กันยายน 2564 (16  สัปดาห์)

โรงพยาบาลราชวิถี  ร่วมกับ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ประกาศความคืบหน้าโครงการ2564

“รับสมัครเพิ่ม และการลงทะเบียนยืนยันสถานะเพื่อเข้าศึกษา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑o มีนาคม ๒๕๖๔”

ประกาศความคืบหน้าโครงการ

ลงทะเบียนหลักสูตรหนังสือรับรองตรวจสอบรายชื่อ

การชำระเงินค่าสมัคร

ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ชื่อบัญชี เงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 6783050106 จำนวน 200 บาท