สมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก รุ่นที่ ๒ ประจำปี๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน – 2๗ กันยายน ๒๕๖๗ (๑๗ สัปดาห์)
โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ขณะนี้แบบฟอร์มนี้ปิดรับการสมัครแล้ว.