หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น(1 เดือน) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด มิถุนายน 2565

1.ข้อมูลผู้สมัคร

Maximum upload size: 268.44MB
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก เป็นรูปถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร รูปแบบไฟล์ ่jpg,jpeg,png

2.ตำแหน่ง

3.ประสบการณ์ปฎิบัติงาน

กรุณากรอก ตัวเลข “0” ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์
กรุณากรอก ตัวเลข “0” ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์

4.วุฒิการศึกษาสูงสุด.

5.เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากสภาพยาบาล (เลข 10 หลัก)

6.สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน

7.การติดต่อ

Maximum upload size: 268.44MB
ยังไม่หมดอายุตลอดระยะเวลาอบรม จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)
Maximum upload size: 268.44MB
จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)
Maximum upload size: 268.44MB
หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร Download
Maximum upload size: 268.44MB