**ประกาศ ปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรม**

ในโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2564

(หลักสูตรพยาบาลห้องผ่าตัด-เดิม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

เนื้อหาหลักสูตรดาวน์โหลดเอกสารปิดลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อ