โรงพยาบาลราชวิถี

รายชื่อผู้สมัครในโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2564

เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานะการลงทะเบียน
2564 – 356 นางสาว ศิริพร พีรกุลารักษ์ เสร็จสิ้น
2564 – 355 นางสาว อารีย์ สมเสียง เสร็จสิ้น
2564 – 354 นางสาว กมลวรรณ อ่อนขำ เสร็จสิ้น
2564 – 353 นาง ลาภาศิริ สุ่มขำ เสร็จสิ้น
2564 – 352 นาย Makara Hy เสร็จสิ้น
2564 – 351 นางสาว จันทนา บุญเมือง เสร็จสิ้น
2564 – 350 นางสาว ชนิการ์ แซ่ตั้ง เสร็จสิ้น
2564 – 349 นางสาว อนุชสรา มีพัฒน์ เสร็จสิ้น
2564 – 348 นางสาว สมหญิง เฟื่องคณะ เสร็จสิ้น
2564 – 347 นางสาว พรพิมล เหรียญทอง เสร็จสิ้น
2564 – 346 นาง นิสิตา สิริวัฒิกร เสร็จสิ้น
2564 – 345 นางสาว จันทร์จรี นรเศรษฐ์​กุล​ เสร็จสิ้น
2564 – 344 นางสาว พรพิชญ์ชา สิษฐ์คุณาเภตรากุล เสร็จสิ้น
2564 – 343 นางสาว ปัทมาภรณ์ ฉัตรแก้ว เสร็จสิ้น
2564 – 342 นาง วีณา ว่องเจริญ เสร็จสิ้น
2564 – 341 นาย วิทวัส พะนิจรัมย์ เสร็จสิ้น
2564 – 340 นางสาว กัลยรักษ์ หล้าเมือง เสร็จสิ้น
2564 – 339 นางสาว จิตฤทัย ทิสม เสร็จสิ้น
2564 – 338 นาง ทิชากร รัตนวรรณนุกูล เสร็จสิ้น
2564 – 337 นางสาว ภรลภัส ใจบุญ เสร็จสิ้น