รายชื่อผู้สมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประจำปี 2565 รุ่นที่ 56
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565

เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานะการลงทะเบียน
547 นางสาว เอรวรรณ จันทร์หม่อง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
546 นางสาว อมรรัตน์ ระเบียบโอษฐ์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
545 นาย ธวัชชัย พัฒนศักดิ์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
544 นางสาว มนัสยา โคนาโล ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
543 นางสาว วิชชุดา กมลสาร ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
542 นางสาว อัมพิกา ประสาทกูล ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
541 นาย นลินนิภา เชื้อประทุม ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
540 นาย ยุทธชัย ผาลา ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
539 นางสาว รัตน์มณี มานะดี ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
538 นางสาว กฤตกา ขันทับ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
537 นางสาว พรสินี ผาดศรี ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
536 นางสาว สิริวรรณ์ แกรอด ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
535 นาย มานิตย์ แสงจันทร์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
534 นางสาว ศรัณย์รัชญ์ เณรเกิด ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
533 นางสาว ญาโณทัย สุโพธิ์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
532 นาย สุจินดา ชัชวาลย์ทิวากุล ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
531 นางสาว ธนินทรา แมนสกุล ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
530 นางสาว ปวีณา อินทร์อ๋อง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
529 นางสาว แวซัลวานี หะยีเจ๊ะเต๊ะ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
528 นางสาว เฌอลินญ์ ธิติจำรัสพงศ์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
527 นางสาว อารียา นนท์ขุนทด ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
526 นาย สุรพงศ์ เกตทอง ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
525 นางสาว วรวรรณ ศรีหาตา ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
524 นางสาว จริญญา จำปาโท ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
523 นางสาว ชลดา ปัญญาวงค์ ลงทะเบียนเสร็จสิ้น