รายชื่อผู้สมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประจำปี 2565 รุ่นที่ 56
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565

เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานะการลงทะเบียน
2565 – 2 นางสาว กมลนาฎ ยาสมร รอการตรวจสอบ
2565 – 1 นางสาว ศิริวรรณ ประทังกูล รอการตรวจสอบ