ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 56

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 56

Maximum upload size: 30MB
กรุณาใส่ไฟล์รูปภาพ .jpg .png

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

วุฒิการศึกษา(ตั้งแต่ปริญญาขึ้นไป)

ประวัติการทำงาน

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

การสมัครเข้าอบรม

แนบหลักฐานการสมัครสอบ (Upload file PDF เท่านั้น และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

Maximum upload size: 268.44MB
เช่น ใบประกาศ หรือปริญญาบัตรทางการพยาบาล จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)
Maximum upload size: 268.44MB
จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)
Maximum upload size: 268.44MB
ยังไม่หมดอายุตลอดระยะเวลาอบรม จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)
Maximum upload size: 268.44MB
จำนวน 1 ชุด รูปแบบไฟล์ pdf (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)